Tầm Nhìn Nguyễn Mậu Tâm

Một ngày nào đó, tương lai tốt đẹp cho con người và vạn vật trên toàn cầu, thông qua hoạt động kinh doanh, đầu tư, và phát triển con người